Stadgar

§1 Om kubanerna.

Kubanerna är en oberoende sammanslutning av personer som vill främja klackkultur i anslutning till Örebro Sportklubbs fotbollsmatcher

§2 Säte

Kubanerna har sitt säte i Örebro

§3 Ändamål

Kubanerna är en del av supporterrörelsen och har till ändamål att främja klackkultur och gemenskap i samband med Örebro Sportklubb,
samt att stödja Örebro Sportklubb i dess framgångar och motgångar. Kubanerna skall arbeta för samverkan med andra supporterklubbar.

§4 Grundvärderingar

– Kärlek till Örebro Sportklubb
Kubanerna står för en klackkultur där kärlek till fotbollen och det egna laget är det viktigaste. Detta innebär att vi inte bara vill titta på fotboll,
utan lever oss med i lagets med och motgångar, med målen att lyfta Örebro Sportklubb och fungera som den “tolfte spelaren”
– Respekt
Kubanerna anser att respekt är ett nyckelord i samband med läktarkultur. Respekt gentemot spelare, motståndarlag och åskådare genomsyrar Kubanernas verksamhet
– Icke-våld
Kubanerna stödjer Örebro Sportklubb till 100 %. Kubanerna tar starkt avstånd ifrån allt våld som utförs i Örebro Sportklubb eller något annat lags namn.

§5 Symbol

Kubanernas symbol är en illustration av spelaren Miroslaw Kubisztal.

§6 Högtid

Den allsvenska säsongen.

§7 Medlemskap

Personer i alla åldrar som är intresserade av föreningens verksamhet och som stödjer Örebro Sportklubb kan erhålla medlemskap. Medlemsavgift fastställs på årsmöten.
Styrelsen kan under verksamhetsåret fritt göra särskilda kampanjer där avvikelser i tidigare beslutade medlemsavgifter får förekomma.

§8 Valbarhet

Alla medlemmar i Kubanerna är valbara till förtroendeuppdrag inom föreningen. Med förtroendeuppdrag avses utnämning till revisor, kassör, ordförande, styrelseledamot,
eller annan likvärdig befattning.

§9 Beslutande organ

Årsmötet är Kubanerna högsta beslutande organ.

Årsmötet består av Kubanernas samtliga till Årsmötet församlade medlemmar. Varje medlem äger närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Varje medlem äger en
röst. Rösträtt utövas medelst handuppräckning. Medlem kan yrka på sluten omröstning. Sluten omröstning företages medelst röstsedel. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal skilja lotten.

Årsmöten skall hållas årligen. Årsmöte kan påkallas av ordförande eller revisor. Kallelse till årsmöte skall utgå, senast 2 veckor innan, till samtliga medlemmar vilka anmält sig till
för ändamålet ordnad maillista samt via anslag på Kubanernas hemsida.

Årsmöten kan utse revisor. Revisorn skall löpande granska styrelsens arbete under verksamhetsåret. Årsmötet skall utse mötessekreterare och två rösträknare, tillika justeringsmän.
Rösträknare skall vara behjälpliga vid omröstning. Årsmöten skall granska styrelsens årsberättelse och bevilja eller avslå styrelsens begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsmöten skall bland närvarande medlemmar utse ordförande och kassör, samt övriga ledamöter av styrelsen. Ordförande och kassör väljs på två år vardera medans övriga ledamöter
väljs på en tid av ett respektive 2 år, jämnt fördelade. Fördelningen kan göras av styrelsen. Rösträknarna skall inom två veckor efter dagen för årsmötet justera mötessekreterarens
protokoll. Justerat protokoll skall finnas tillgängligt via Kubanernas hemsida senast fyra veckor efter dagen för årsmötet.

Motion från medlem ska inkomma styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§10 Verkställande organ

Styrelsen är Kubanernas verkställande organ. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter. Styrelsen skall under verksamhetsåret utåt företräda och inåt leda Kubanerna.
Styrelsen är beslutför då hälften av de av årsmötet utsedda ledamöterna är närvarande. Varje ledamot äger en röst. Beslut fattas men enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den meningen
som ordförande biträder. Ordförande och kassör i förening kan då särskilda skäl föreligger utöva styrelsens befogenheter. Styrelsen kan vid behov kalla lämpliga medlemmar till ledamöter
i styrelsen. Dylika ledamöter saknar rösträtt. Styrelsen kan bilda och upplösa utskott. Ett utskott består av aktiva medlemmar under ledning av en styrelseledamot. Utskott skall verka i
enlighet med särskild utskottsinstruktion utfärdad av styrelsen.

§11 Räkenskapsår

Kubanerna räkenskapsår löper enligt kalenderår.

§12 Uteslutning

Enskild medlem vilken i ord eller gärning har verkat eller kan tänkas verka på ett sätt oförenligt med Kubanerna höga ändamål skall uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen i förening.
Beslut om uteslutning träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare. Lagtima årsmöten kan upphäva beslut om uteslutning.

§13 Stadgar

Kubanernas stadgar kan ändras med ¾: s majoritets beslut efter omröstning på lagtima årsmöten.

§14 Upplösning

Kubanerna kan ej upplösas så länge som minst 5 medlemmar motsätter sig detta och dess kan tänka sig att leda verksamheten. Vid upplösning överförs all egendom till Örebro Sportklubb.